Quanta Eye, Skate Park, North London, 2014, Photograph #4